Latvijas Dizaina centrs īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu «Starptautiskā sadarbība izaugsmei»

Kopš 2023. gada augusta, Latvijas Dizaina centrā, sadarbībā ar Centrālā finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), tiek īstenots no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem finansēts projekts “Starptautiskā sadarbība izaugsmei”, lai paātrinātu organizācijas pielāgošanos jaunajiem apstākļiem, mazinot Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas un veicinātu plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas Dizaina centram, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas un saglabātu darba vietas organizācijā, kas darbojas dizaina un radošo industriju jomā, kā arī paātrinātu organizācijas pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinātu plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām un veicinot reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību. 

Projekta īstenošanas ilgums ir pieci mēneši.

CFLA finansētie pasākumi projekta ietvaros ietver Latvijas Dizaina centra pārstāvju dalību četros starptautiskās sadarbības veicināšanas un profesionālās kapacitātes un izaugsmes stiprināšanas pasākumos: Dizaina festivālā Kopenhāgenā 3daysofdesign, Nīderlandes dizaina nedēļā Dutch Design Week, Starptautiskajā interjera dizaina priekšmetu izstādē «Maison & Objet» un Venēcijas Biennāles 18.starptautiskā arhitektūras izstādē, kā arī starptautiskās sadarbības pasākuma organizēšanu Latvijā ar divu ārzemju ekspertu dalību “Latvijas Dizaina gada balva 2023” fināla norisē un dizaina ekspertu vieslekcijās.

Projektam noteiktie divi plānotie rezultāti ir iznākuma rādītājs- atbalstīta viena kultūras nozares organizācija un rezultāta rādītājs- nodrošināta vienas organizācijas darbība. Projekta kopējās izmaksas ir 9982,32 eiro, tostarp ERAF fonda atbalsts 7947,42 eiro un valsts budžeta finansējums 2034,90 eiro.

Projekta finansējums piešķirts pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 808 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk — SAM MK noteikumi), ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību