Jauniešu jomas profesionāļi aicināti piedalīties mācību mobilitātes radošās darbnīcās Pāvilostā

Aicinām jauniešu jomas profesionāļus piedalīties mācību mobilitātes piecu dienu radošās darbnīcās Pāvilostā 28.augustā -1.septembrī, kurās testēsim projekta ietvaros izstrādāto rīku “Dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentārijs jauniešiem”.

ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta “Dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentārijs” ietvaros, plaša starptautiska projekta partneru komanda no trīs valstīm Latvijas, Igaunijas un Dānijas izstrādājusi “Dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentāriju” darbam ar jauniešiem vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Šobrīd projekts ieiet noslēguma posmā –izstrādātā rīka testēšanā. Pilotprojekta īstenošanai organizējam mācību mobilitātes trīs dienu radošās darbnīcas, kurās piedalīsies projekta partneri un viņu aicināti jaunatnes jomas speciālisti no Dānijas, Igaunijas un Latvijas.

Projekta mērķis ir stiprināt dizaina un radošās domāšanas lomu pusaudžu vidū, lai veicinātu viņu izpratni par sevi (paškoncepciju) un sekmētu viņu turpmāko nodarbinātību dzīves kvalitātes uzlabošanai,  tostarp:

  • Sekmēt radošās domāšanas attīstīšanu pusaudžu vecuma grupā, izmantojot atbilstoši vecumam pielāgotu dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentāriju.
  • Veicināt neformālās izglītības pedagogu un citu nozares speciālistu interesi un informētību par radošās domāšanas specifiku, nozīmi, nodrošinot metodisko materiālu turpmākam patstāvīgam darbam ar pusaudžiem.

Projekts ietver šādus etapus:

  • sagatavošanas posms;
  • pētījuma veikšana problēmas izpētei (aptauja un intervijas);
  • dizaina un radošās domāšanas rīka izstrāde;
  • metodiskā materiāla izveide;
  • pilotprojekta īstenošana;
  • instrumentārija ieviešana.

PILOTPROJEKTA RADOŠO DARBNĪCU PROGRAMMA

28.augusts                   1.diena            Ierašanās. Iepazīšanās

29.augusts                   2.diena             Sagatavošanās pilotprojektam: darbnīcas saturs, lomu sadale un norises izspēle;  iespējamie satura precizējumi

30.augusts                   3.diena             Pilotprojekts –  Dizaina un radošās domāšanas darbnīca jauniešiem

31.augusts                   4.diena            Pilotprojekta izvērtēšana, pilnveides risinājumi un turpmāko darbu plāns

1.septembris                5.diena            Pilvneides risinājumu pārrunāšana. Mājupceļš

Vieta: Pāvilosta, viesnīca “Vēju paradīze”

Dalībai darbnīcās lūdzam aizpildīt saitē esošo e-pieteikumu (atbilstoši ERASMUS+ projektu prasībām):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH4T7mA9VpxZPYWAmBiFFtco9K-gEYt4hfbJDBGwTwr0z9FA/viewform