Saruna “Latvijas Dizaina stratēģijas 2022-2027 galvenajie virzieni”

Aicinām valsts pārvaldes darbiniekus uz “Latvijas Dizaina stratēģijas 2022-2027. prezentāciju un sarunu par stratēģijas galvenajiem virzieniem” 21.septembrī plkst. 16:00-17.30 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Rīgā, Skārņu ielā 10. Pasākuma programmā  iespēja iepazīties ar muzeja ekspozīciju un izstādi “Vêtements modèles. Modes arhetipi” (ieeja bez maksas) un  Latvijas Dizaina stratēģijas 2022 – 2027 prezentācija un saruna par stratēģijas galvenajiem virzieniem.

Programmā:

16.00 -16.30 LATVIJAS DIZAINA STRATĒĢIJA 2022-2027 PREZENTĀCIJA

Dzintra Purviņa, KM Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas eksperte dizaina un arhitektūras jautājumos

Dita Danosa, Latvijas Dizaina centra vadītāja

16.30 – 18.00 DIZAINS PUBLISKAJĀ SEKTORĀ – PIEMĒRI UN VIEDOKĻI

Inovācijas laboratorijas un dizaina sprinti

Inese Malašenoka, Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijas vadītāja

Valsts pārvaldes modernizācijas plāns

Inita Pauloviča, Valsts kancelejas padomniece valsts pārvaldes politikas attīstības jautājumos

Ārstu atalgojuma modelis

Katri Vintiša, Cilvēkresursu eksperte, procesu fasilitatore

Ierēdnis ēno uzņēmēju

Laura Dabare, Ekonomikas ministrijas eksperte inovācijas jautājumos

FKTK inovāciju laboratorija – iLab

Marine Krasovska, Finanšu un  kapitāla tirgus komisijas

finanšu inovāciju departamenta direktore

Pieteikšanās: Dzintrai Purviņai – Dzintra.Purvina@km.gov.lv, tālr. 29129283.

Kultūras ministrija (KM) ir apstiprinājusi un publicējusi Latvijas Dizaina stratēģiju 2022.-2027. gadam, ko izstrādājuši tās konsultatīvās institūcijas – Latvijas Dizaina padomes – eksperti sadarbībā ar speciālistiem no dažādām tautsaimniecības jomām, kas tieši vai pastarpināti saistītas ar dizainu.

Galvenie stratēģijas rīcības virzieni un uzdevumi izriet no Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam un Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.-2027. gadam “Kultūrvalsts” noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, izvēršot tos dizaina jomā. Stratēģijas vīzija vēsta: “Latvijā tiek pilnvērtīgi izmantotas dizaina daudzveidīgās iespējas un inovāciju potenciāls, lietojot to kā paņēmienu kopumu tautsaimniecības izaugsmes, indivīdu un sabiedrības labbūtības un vides ilgtspējas sekmēšanai, kā arī nacionālās identitātes un valsts tēla veidošanai.”

Latvijas Dizaina stratēģija 2022-2027. gadam ir atvērts aicinājums dažādām valsts iestādēm, izglītības iestādēm, uzņēmumiem, u.c. publiskajā, privātajā un nevalstiskajā sektorā strādājošajiem savā darbības plānošanā, rīcībās un ilgtspējīgā attīstībā iekļaut arī stratēģijas rīcības virzienus un veidot efektīvu sadarbības tīklu. Stratēģija veidota balstoties uz dizaina ekosistēmu, un tās saturs izvērsts tematiskajās nodaļās: Dizains sabiedrībā, Dizains publiskajā sektorā, Dizains izglītībā, Dizains digitālai nākotneiDizains uzņēmējdarbībā, Dizains vidē, Dizains dizaineriem. Katrā nodaļā ir minētas tās īstenošanā iesaistītās puses un mērķauditorijas.

Darbs pie stratēģijas izveides aizsākās 2020. gada martā, kad pasaule tikko sāka apjaust Covid–19 pandēmijas apmērus. Vienlaikus saasinājās arī klimata pārmaiņu radītās problēmas — zinātnieki brīdināja par planētas pārkaršanu, un vairākās pasaules valstīs plosījās postoši ugunsgrēki un plūdi. Daudzviet saasinājās sabiedrības polarizācija un savstarpējas uzticības krīze. Krievijas iebrukums un karadarbība Ukrainā ir mainījusi sabiedrības izpratni, viedokļus un attieksmes dažādās sabiedrības grupās saistībā ar ārējiem apdraudējumiem, un nacionālās drošības jautājumi ir kļuvuši par valsts prioritāti. Likumsakarīgi, ka arī Latvijas Dizaina padomes diskusijās minētie izaicinājumi bija klātesoši, ikreiz vedot pie jautājuma — kā dizains var palīdzēt?

Paturot prātā šos izaicinājumus, tika izvirzīti pamatprincipi darbā ar tematiskajām nodaļām. Starp tiem bija: aktīva sabiedrības iesaiste un līdzdalība, ekocentrisks, nevis antropocentrisks pasaules skatījums, starpdisciplināra koprade, digitāla transformācija, pāreja uz aprites ekonomiku, empātijas veicināšana un komunikācijas uzlabošana.

Latvijas Dizaina padome izvērtēja iepriekšējā perioda stratēģijas darbības laikā paveikto un arī iepazinās ar citu Eiropas valstu dizaina stratēģijām, Eiropas dizaina asociāciju apvienības BEDA vadlīnijām dizaina politikas veidošanai, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un citiem rekomendējošiem un regulējošiem dokumentiem, lai veidotu Dizaina stratēģiju atbilstoši mūsdienu labākajai praksei.

Latvijas Dizaina centrs teju divu gadu garumā ir organizējis klātienes un tiešsaistes sarunu ciklu — dokumenta pamatnostādņu apspriešanu ar dažādu nozaru speciālistiem — ieinteresēto institūciju pārstāvjiem un neatkarīgiem ekspertiem.

Latvijas Dizaina stratēģijas 2022-2027 prezentācijas līdz šim ir notikušās vairākkārt un dažādās auditorijās, tostarp pēdējā no tām – šā gada 21. septembrī Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kur tika pārrunāti stratēģijas galvenie uzdevumi publiskajā sektorā un valsts pārvaldes iesaiste tās īstenošanā.