Disaini- ja loova mõtlemise tööriistakomplekt

Tagasi tööriistakomplekti avalehele

Mis see on?

Disaini- ja loova mõtlemise tööriistakomplekt on meetodite ja tegevuste kogum. Tööriistakomplekt koosneb üheksast järjestikusest sammust, mis on jaotatud kaheks osaks: esimeses osas keskendutakse loova mõtlemise oskuste põhimõtte mõistmisele ja arendamisele, teises aga disainialase ja loova mõtlemise oskuste praktilisele kasutamisele otsuste langetamise protsessis.

Tööriistakomplekt loodi eesmärgiga aidata noortel aru saada, kuidas isiksuseomadusi, huvisid ja võimeid saab edukalt kombineerida tulevaste elusuundade valikul. Tegevused on planeeritud selliselt, et noor oskab kujundada elustsenaariume erinevates ametialastes suundades, saab pärast põhihariduse omandamist teha teadlikke otsuseid kasvutee kohta: jätkata õpinguid, õppida eriala või asuda tööle. Võimaluste teadvustamine aitab keerulistes olukordades paremini orienteeruda, sündmuste jada mõista, näha ebastandardseid lahendusi ja teha alternatiivseid valikuid. Loomingulised ja disainmõtlemise oskused on selles tööriistakomplektis üliolulised.

Mida see sisaldab?

Protsess hõlmab järjestikusi etappe, milles osaleja hindab kõigepealt oma isikuomadusi, andeid ja huvisid ning seejärel koostab visiooni oma tulevasest elust ja selle kvaliteedist. Pärast seda viiakse ameteid puudutavad teadmised isiksusega kokku, et aidata noorel välja selgitada võimalikud töösuunad, milles ennast teostada ja mis samal ajal võimaldavad tagada soovitud elukvaliteedi. Kui kolm kõige huvipakkuvamat töösuunda on kindlaks tehtud ning samuti on paika pandud teatud kõige olulisemad pädevused, mida noor neis ametites töötamiseks vajab (nii olemas olevad kui ka arendatud), algab elustsenaariumide kujundamise protsess, mille käigus kujutatakse visuaalselt tulemust, mida soovitakse saavutada, ning kõige olulisemaid asju, mida peab selleks tegema. Kokkuvõttes valib noor lähituleviku prioriteerid ja koostab tegevuskava ametite paremaks tundmaõppimiseks ja/või vajalike oskuste arendamiseks, et pärast põhihariduse omandamist edukalt soovitud eesmärgi suunas liikuda. Metoodika hõlmab plaani elluviimise regulaarset hindamist koos võimalusega tehtud valikut muuta või kohandada.

Loovmõtlemise oskuste arendamine

Esimesed kolm sammu keskenduvad loova mõtlemise mõiste mõistmisele ja praktilisele rakendamisele. Need aitavad kujundada arusaama loova mõtlemise mitmekülgsusest ja arendada komponente, millest see oskus koosneb: kriitiline mõtlemine, paindlikkus, vabadus, originaalsus jne.

Elustsenaariumite kujundamine

Sammud 6 kuni 9 toovad järjest esile isiksuseomadused, huvid ja oskused, aitavad modelleerida ideaalseid elusuundi ja ametivõimalusi eesmärgiga näidata, et kõik eelnimetatud aspektid toimivad koos muutujatena elustsenaariumide kujundamisel.

Kellele?

Tööriistakomplekti sihtrühm on 13-15-aastased noored, kes õpivad põhikooli viimastes klassides.

Teisene sihtgrupp on iga vanusegrupi esindaja, kes on valmis uurima alternatiivseid profesioonide võimaluusi, valmis õppima kuidas võtta vastu otsuseid hinnates erinevaid väljavaateid, ja julgus valida teistuguseid lahendusi.

Miks kasutada?

Praegustes haridussüsteemides domineerib kogu maailmas fikseeritud mõtteviis. Noortel on vähenenud motivatsioon ning usk endasse ja oma oskustesse, mille tulemusena on välja kujunenud näiteks sellised kategooriad nagu NEET (noored, kes ei õpi ega tööta), sest nende teadmised ja oskused ei vasta tihti tegelikele tööturu nõuetele.

Noortel (eriti nooremas ja keskmises teismeeas) on aju paindlikum ning seepärast on oluline arendada sel ajal oskusi ja käitumisharjumusi, mida inimene saaks täiskasvanuna kasutada. Mõtteviisi, mis on loova mõtlemisega kooskõlas, nimetatakse kasvule suunatud mõtteviisiks.

Stanfordi Ülikooli professori Carol Dwecki sõnul on teismeliste ja noorte jaoks äärmiselt oluline mõista, et vigade tegemine on protsess, mitte hinnang või lõpptulemus (Dweck, 2006). Disainialase mõtlemise vahendid, mis keskenduvad visuaalsele ja ruumilisele mõtlemisele, avaldavad muutuvatele vaatepunktidele tugevat mõju ning neid on noorukite hulgas suhteliselt lihtne rakendada.

Kuidas kasutada?

Loe kirjeldus-tutvu töölehtedega-täida tööleht-liiguu edasi järgmisele astmele- Veendu, et kõik sammud on järjestikuselt käidud. Ära jäta vahele.

Mis ma sellest saan?

Tööriistakomplekti eesmärk on õppida hankima ja analüüsima teavet, mis pärineb välismaailmast ja tuleneb isikuomadustest (iseloomujooned, oskused, huvid, anded) ning kujundama teadlikult erinevaid stsenaariume sõltuvalt tehtud otsusest, mis puudutab valitud ametit ja haridust, loova ja disainialase mõtlemise kaudu.

Loov ja disainmõtlemine tõstavad teadlikkust erinevatest valikuvõimalustest, ja aitavad paremini tegutseda keerulistes olukordades, aitavad mõista korrapärasust, aitavad näha mitte standardseid lahendusi ja teha alternatiivseid otsuseid.

Tulemusena on noored võimelised looma erinevaid elustsenaariume nende tulevikuks ja kaasata valitud heaolu aspekte. Arenguprotsesessis noored visualiseerivad soovitavat tulemust ja olulisi samme soovitu suunas liikumiseks. Mainitud tegevused aitavad aru saada regulaarsustest erinevate aspektide vahel elukvaliteedi loomisel ja enda panuse osatähtsusest.

Pea meeles - väikesed kasud lisanduvad hiljem

Disain ja loovmõtlemine

Competence based on productive generation of new ideas as well as evaluation and improvement of existing ideas, which can result in original, effective solutions. (OECD, 2022)

"Loovmõtlemine inspireetib ideid. Ideed inspireerivad muutusi. "

Barbara Januszkiewicz

Loova mõtlemise oskus ei ole piiratud demograafiliste ega sotsiaalsete kriteeriumidega. Seda saab igaüks erineval määral arendada. Lisaks aitab loov mõtlemine kaasa teiste oskuste, sealhulgas analüütilise ja kriitilise mõtlemise, probleemide lahendamise, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamisele, soodustab isiksuseomaduste tugevnemist, parandab õppeedukust ja professionaalset arengut.

Disainmõtlemist hakatakse selle tööriista raames kasutama katusmeetodina – alustades uurimistööst, probleemi või eesmärgi määratlemisest, ideede genereerimisest, prototüüpimisest ja võimalike tulemuste analüüsimisest, õpetades ja koolitades noori kasutama disainmõtlemise lähenemist erinevates olukordades.